KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẰO HOẮNG PHÁP TOÀN QUỐC 2011

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

----------

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------------o0o-----------

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2011

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

HỘI THẰO HOẮNG PHÁP TOÀN QUỐC 2011

Từ 05-09.02.Tân Mão, tức 09-13.03.2011, tại Bình Dương

 

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

 

I. BAN CHỨNG MINH

 

HT. Thích Trí Tịnh,                  HT. Thích Hiển Pháp,           HT. Thích Từ Nhơn,

HT. Thích Trí Quảng,               HT. Thích Thiện Nhơn,          HT. Thích Gíac Toàn,

HT. Thích Thiện Duyên,           HT. Thích Như Niệm             HT. Thích Thiện Tâm

HT. Thích Trí Tâm,                  HT. Thích Huệ Thông (BD)   HT. Dương Nhơn

 

II. BAN TỔ CHỨC.

Trưởng ban                    : TT. Thích Bảo Nghiêm

Phó ban Thường trực    : HT. Thích Minh Thiện

,,                           : TT. Thích Tấn Đạt

,,                           : TT. Thích Huệ Thông

 

Phó ban      : HT. Thích Quang Nhuận           : HT. Thích Minh Chơn

                   : HT. Thích Thiện Trí                   : HT. Thích Thanh Hùng

                   : HT. Thích Đạt Đạo                   : HT. Danh Dĩnh

: HT. Thạch Huôi                      : TT. Thích Thiện Bảo

                             : TT. Thích Bửu Chánh               : TT. Thích Thanh Giác

                             : TT. Thích Minh Thiện                : TT. Thích Chiếu Tạng

: TT. Thích Duy Trấn                  : TT. Thích Giác Trí

: TT. Thích Chân Tính                 : TT. Thích Phước Nghiêm

: TT. Thích Thanh Phong            : TT. Thích

                   : Ông Trần Đức Thịnh       (Phó Giám đốc Sở Nội vụ- Trưởng BTG BD)

Ủy viên                

 

: HT. Thích Minh Hiền

: TT. T. Nguyên Thiện

: TT. T. Giác Pháp

: TT. Thích Hiển Thiện

: TT. Thích Viên Thanh

: TT. Thích Giác Nhân

: ĐĐ. Thích Phước Đạt 

: ĐĐ. Thích Thanh Định

: ĐĐ. Thích Đức Nguyên 

: ĐĐ. Thích Minh Xuân

: TT. Thích Minh Thuấn

: TT. Thích Thiện Duyên

: TT Thích Hồng Long

: TT. Thích Minh Nghĩa

: TT. Thích Nhất Chí

: ĐĐ. Thích Minh Lực

: NS.Thích nữ Thành Liên

 

: HT. Thích Minh Nghĩa : : TT. T. Chơn Khôn          

: TT. Thích Thiện Nghĩa

: TT. Thích Từ Nghiêm

: TT. Thích Nhật Hỷ

: TT. Thích Nhật Từ

: ĐĐ. Thích Đạt Đức

: ĐĐ. Thích Thiện Minh

: ĐĐ. Thích Thanh Lợi

: ĐĐ. Thích Thanh Vân

: HT. Thích Tâm Từ

: ĐĐ. Thích Minh Chí

: ĐĐ. Thích Thiện Châu

: ĐĐ. Thích Huệ Trí

: ĐĐ. Thích Thiện Đạo

: NS. Thích nữ Như Hoa       

: TT. T. Giác Liêm  

: TT. Sơn Ngọc Huynh

: TT. Thích Huệ Đăng         

: TT. Thích Tăng Định

: ĐĐ. Thích Thiện Hạnh

: ĐĐ. Thích Trí Chơn

: ĐĐ. T. Đức Trường

: ĐĐ. Thích Tâm Minh

: ĐĐ. Thích Nguyên Thành

: ĐĐ. Thích Tâm Thuần

: NT. Thích nữ Như Huy

: NS. Thích nữ Tập Liên

: NS. Thích Nữ Như Thảo

: NS. Thích nữ Pháp Như

: SC. Thích nữ Hòa Liên      

: NS. Thích nữ Huệ Liên

: SC. Thích Nữ Từ Thảo

Ban Thư ký                    : TT. Thích Huệ Phước               : TT. Thích Minh Nghĩa

: ĐĐ. Thích Phước Nguyên         : ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

: ĐĐ. Thích Thiện Minh               : ĐĐ. Thích Trí Thọ          

: ĐĐ. Thích Minh Nhẫn               : ĐĐ. Thích Minh Lực

: ĐĐ. Thích Đức Lợi          : ĐĐ. Thích Tịnh Tâm

: ĐĐ. Thích Thiện Thật               : ĐĐ. Thích Thiện An

: ĐĐ. Thích An Khang                 : ĐĐ. Thích Bửu Minh

:TT. Thích Minh Thuấn               : ĐĐ. Thích Thiện Hưng

: Sc. Thích Nữ Chúc Hiếu           :Sc. Thích Nữ Huệ Tánh                        

         

III. CÁC TIỂU PHÂN BAN:

 

1.  Ban Giảng Huấn:

 

a. Bồi dưỡng nghiệp vụ hoằng pháp cho Tăng ni Giảng sư:

                       

- HT. Thích Trí Quảng

                        - HT. Thích Thiện Nhơn

                        - HT. Thích Giác Toàn

                        - TT. Thích Bảo Nghiêm

- Ông Bùi Hữu Dược

 

          b. Tập huấn Hoằng Pháp viên cho Phật tử:

 

- TT. Thích Bảo Nghiêm             - TT. Thích Tấn Đạt

- HT. Thích Thiện Trí                   - HT. Thích Minh Chơn

- HT. Thích Thanh Hùng             - TT. Thích Minh Thiện               

- HT. Thích Quang Nhuận           - TT. Thích Huệ Thông

- TT. Thích Thanh Giác               - TT. Thích Giác Liêm

- TT. Thích Thiện Bảo                

- TT. Thích Bửu Chánh               - TT. Thích Phước Nghiêm

- ĐĐ. Thích Đức Trường             - ĐĐ. Thích Minh Nhẫn     

 

2. Chủ tọa Hội thảo & thảo luận nhóm:

 

- TT. Thích Bảo Nghiêm                  - TT. Thích Tấn Đạt

- HT. Thích Minh Thiện                    - HT. Thích Thiện Trí

- HT. Thích Thanh Hùng                  - HT. Thích Minh Chơn

- HT. Thích Quang Nhuận                - HT. Thích Đạt Đạo

- HT. Thích Minh Hiền                      - HT. Thích Minh Nghĩa (Q.3)

- TT. Thích Minh Thiện (L.A)            - TT. Thích Bửu Chánh

- TT. Thích Thiện Bảo                      - TT. Thích Thanh Giác

- TT. Thích Huệ Thông                    - TT. Thích Duy Trấn

- TT. Thích Nhật Từ                         - TT. Thích Chiếu Tạng

- TT. Thích Phước Nghiêm               - TT. Thích Giác Pháp

- TT. Thích Nguyên Thiện                 - TT. Thích Thiện Nghĩa

- TT. Thích Chân Tính                      - TT. Thích Viên Trí

- TT. Thích Giác Trí                         - TT. Thích Giác Liêm

- TT. Thich Từ Nghiêm (ĐN             - TT. Thích Nhật Hỷ

- TT. Thích Viên Giác                       - TT. Thích Đạt Đức

- TT. Thích Thanh Phong                - TT. Thích Thiện Duyên 

- ĐĐ. Thích Phước Đạt                   - ĐĐ. Thích Huệ Khai

- ĐĐ. Thích Phước Nguyên             

3. Thuyết giảng các trụ xứ:

 

- HT. Thích Minh Chơn

- HT. Thích Minh Hiền

- HT. Thích Minh Nghĩa (Q.3)

- TT. Thích Thiện Nghĩa

- TT. Thích Thanh Giác

- TT. Thích Nguyên Thiện

- TT. Thích Phước Nghiêm

- TT. Thích Giác Hóa (ĐT)

- ĐĐ. Thích Đức Trường

 

- HT. Thích Quang Nhuận

- TT. Thích Chân Tính

- TT. Thích Huệ Phước (T. T. Huế)

- TT. Thích Giác Liêm

- TT. Thích Từ Nghiêm (ĐN)

- TT. Thích Nhật Hỷ

- TT. Thích Đạt Đức

- ĐĐ. Thích Phước Tiến

- ĐĐ. Thích Thiện Minh

 

4. Điều phối các buổi hội thảo:

 

- ĐĐ. Thích Đức Trường

- ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

- ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

- ĐĐ. Thích Thiện Minh

- ĐĐ. Thích Minh Lực

 

 

- ĐĐ. Thích Phước Nguyên

- ĐĐ. Thích Phước Đạt

- ĐĐ. Thích Đức Lợi

- ĐĐ. Thích Bửu Minh

- ĐĐ. Thích Minh Chí

 

5. Thư ký Hội thảo & thảo luận:

 

- TT. Thích Huệ Phước (T. T. Huế)

- ĐĐ. Thích Phước Nguyên

- ĐĐ. Thích Đức Lợi

- ĐĐ. Thích Thiện An

- ĐĐ. Thích Phước Tiến

- ĐĐ. Thích Quảng Tiến

- ĐĐ. Thích Thiện Hưng (BD)

- ĐĐ. Thích Nhật Trường

- ĐĐ. Thích Chiếu Khánh

 

- ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

- ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

- ĐĐ. Thích Trí Thọ

- ĐĐ. Thích Thiện Thật

- ĐĐ. Thích Đức Hậu

- ĐĐ. Thích Tâm Hoa

- ĐĐ. Thích Minh Vũ

- ĐĐ. Thích Tịnh Tâm

- ĐĐ. Thích Tuệ Quyền

 

6. MC Hội thảo & Thảo luận:

 

- ĐĐ. Thích Phước Nguyên

- ĐĐ. Thích Đức Lợi

- ĐĐ. Thích Đức Hậu

- ĐĐ. Thích Quảng Tiến

- ĐĐ. Thích Tâm Hoa

- ĐĐ. Thích Nhật Trường

- ĐĐ. Thích Giác Hiền

- ĐĐ. Thích Minh Lực

- ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

- ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

- ĐĐ. Thích Chiếu Khánh

- ĐĐ. Thích Minh Vũ

- ĐĐ. Thích  Minh Chí

- ĐĐ. Thích Đức Nguyên

- ĐĐ. Thích Phước Tiến

 

7. Ban Xướng Ngôn: ( phụ trách điều hành)

 

TT. Thích Huệ Thông,       TT. Thích Huệ Phước,       TT. Thích Minh Nghĩa

ĐĐ. Minh Nhẫn,               ĐĐ. Minh Chí,                 ĐĐ. Phước Nguyên,

ĐĐ. Thiện Tánh                ĐĐ. Chiếu Tuệ,                ĐĐ. Đức Lợi,

ĐĐ. Bửu Minh,                 ĐĐ. Minh Vũ,                   ĐĐ. Minh Lực

ĐĐ. Thiện Hưng

                  

         

8. Ban Phụ Trách Hội Trường:

ĐĐ. Chiếu Hội,                 Bửu Minh,                        Trí Tâm,

Huệ Tín, Thiện Thuận, Nhuận Văn, Đức Hòa, An Trí, Trí Ngộ, Đạt Chân, Giác Hoằng, Giới Đức, Đồng Lai

 

9. Ban Khánh Tiết, Trang Trí.

ĐĐ. Thiện Châu,               Thiện Thành,                    Nhựt Nghiêm,

NS. Pháp Như,                 Sc. Từ Thảo,                    Sc. Liên Diệu,

Tăng sinh Trường TCPH BD; lớp trung, cao cấp giảng sư TP.HCM

 

10. Ban Thiết Kế Xe  Hoa.

Đại đức Thiện Châu,         Bửu Minh,                        Thiện Thành…..vv

 

11. Ban Lễ Tân.

TT.  Minh Thuấn,              TT. Giác Sự,                              TT. Minh Nghĩa,                                   TT. Nhất Chí,                   TT. Thiện Trung,               Thiện Hỷ,                        

ĐĐ. Thiện Đạo,                TT. Nhuận Châu,              ĐĐ. Thiện Hòa,      

NS. Pháp Như,                 NS. Tập Liên,                   NS. Từ Thảo,                             NS. Pháp Nguyện,                 NS. Tịnh Diệu,                  Sc. Liên Diệu,

 

12. Ban Nghi  Lễ.

Do Ban Nghi Lễ Tỉnh hội chịu trách nhiệm (đề nghị ĐĐ. Minh Chí lên danh sách dự thảo trình với Thường trực Tỉnh hội ).

 

13. Ban Văn Nghệ, Tặng hoa, quà.

          Do Phân ban Văn hóa, Văn nghệ Tỉnh hội phụ trách.

 

14. Ban Vận Động Tài Chính.

HT. Thích Như Niệm         HT. Thích Thanh Sơn        HT. Thích Thanh Hùng

TT. Thích Tấn Đạt,            TT. Thích Huệ Thông,       HT. Thích Minh Thiện

TT. Thích Giác Trí,

TT. Thích Đạt Đức            TT. Thích Minh Thiện         TT. Thích Chân Tính

TT. Minh Thuấn,               TT. Thích Thanh Phong     ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

TT. Thiện Trang,               ĐĐ. Thiện An,                  ĐĐ. Minh Vũ,

NS. Thích Nữ Như Thảo    NS. Pháp Như,                 SC. Từ Thảo,                  

NS. Tập Liên..vv.

 

15.Ban Thông Tin, Đài Báo:

         Báo đài Trung ương, Địa phương, các trang Web: Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Từ Thiện xã hội, Phật tử việt Nam net, Đạo Phật ngày nay, báo Giác Ngộ tài tài trợ chính và Ban Biên tập Bản tin Hương Sen, …

          TT. Thích Phước Nghiêm            ĐĐ. Thích An Đạt             ĐĐ. Thích bửu Minh

          SC. Thích nữ Chúc Hiếu              Sc. Thích Nữ Huệ Tánh    

 

16. Ban Quay phim, nhiếp ảnh:

          TT. Thích Minh Thiện        ĐĐ. Thích Thiện Huệ         SC. Thích Nữ Chúc hiếu

  Đài truyền hình Bình Dương

17. Ban Y Tế.

          Sở y tế Tỉnh.

 

18. Ẩm Thực.

Do Thầy Huệ Minh và Công ty Đại Thanh Vân, Phật tử chùa Hội Khánh đảm trách

 

19. Ban Vận Chuyển, Đón Tiếp Và Cư Trú

TT.Minh Thuấn,                 Thiện Duyên,               Minh Nghĩa,              Nhất Chí,              

TT. Thiện Châu,                 Nhuận Châu,                 Thiện Hỷ               Thiện An,                                                   Thiện Tánh,                              Trí Tâm,                  An Trí,                   Huệ Trí,                    Chiếu Hội,                           Nhựt Nghiêm,              Chúc Minh,            Hải Nghiêm,           Thiện Trung,                     Chí Thiện,             

Bửu Minh,                        Thiện Hưng,           Đức Dũng,             Trí Ngộ.v..v

 

20. Ban Tặng Phẩm, Tặng Qùa.

          TT. Thích Minh Nghĩa,       Thiện Thuận,          Bửu Minh,              Thiện Hưng,

Huệ Tín,                          Trí Ngộ,                  Đức Dũng,              Minh Thảo,             Thiện Đức

 

21. Ban Kỷ Yếu Và In Ấn.

Do Ban Hoằng Pháp TW đảm trách.

TT. Thích Tấn Đạt,            TT Huệ Thông,       TT. Minh Thiện,       TT. Đức Trường

TT. Phước Nghiêm,          TT. Phước Đạt,       ĐĐ. Minh Nhẩn       ĐĐ. Thiện Minh

ĐĐ. Bửu Minh                  ĐĐ. Chiếu Tuệ        Sư cô Chúc Hiếu

 

22. Ban Hướng Dẫn Viên.

Minh Nhẫn,            An Đạt,        Bửu Minh,     Thiện Hưng,

Minh Chí,               Minh Vũ…

 

23. Ban Âm Thanh, Ánh Sáng.

Minh Thuấn, Minh Chí,     Thiện Tài,        Hiếu (văn nghệ)   PT. Thiện Niệm

 

24. Ban Trật tự.

TT. Minh Nghĩa,      Thiện An,      Thiện Tánh, Đức Dũng,             

Thiện Trí,                Chiếu Hội,    Phật tử Quang (Tâm Hải)

Công an khu vực và dân quân khu phố.

 

25. Ban Điều Hành Và Giữ Xe.

Nhất Chí,               Thiện Tánh,            Thiện An,               Chúc Lạc,

Chúc Quang,          Chúc Tánh,            Sáu Bầu

 

26. Ban Cung Nghinh, Tiếp Lễ.

Ban Nghi Lễ Tỉnh hội (ĐĐ. Thích Minh Chí phụ trách),

 

27. Ban Trà Nước.

 PT Hội Khánh, nhóm Hoa tình thương , PT chùa Ngọc Hòa, PT chùa Tây Thiên và PT Tuyết Minh phụ trách

28. Ban Tài Chánh.

Do Ban Tài Chánh Tỉnh hội đảm trách.

 

29. Ban Điều Hành, Đưa Rước Giảng Sư.

TT. Minh Nghĩa, TT. Thiện Châu, ĐĐ.Minh Lực, ĐĐ.Bửu Minh, ĐĐ.Thiện Hưng, ĐĐ. Minh Chí, ĐĐ. Minh Vũ, Chiếu Hội, Trí Tâm, Nhật Nghiêm, Đồng Hiện, Minh Tân, Tĩnh Tại, An Trí, Thiện Tánh

 

PHÂN CÔNG CỤ THỂ:

 

Ngày 5. 2. Tân Mão( 9. 3. 201)

         

Địa điểm: Hội trường đức Phật Nhập Niết Bàn chùa Hội Khánh:

Buổi sáng:

-       08g00:  Họp Ban tổ chức

-       09g30 : Họp báo:

 

Chủ tọa:

- TT. Thích Bảo Nghiêm

- HT. Thích Minh Thiện (BD)

- TT. Thích Tấn Đạt

- TT. Thích Huệ Thông

 

Thành viên:

- HT. Thích Quang Nhuận

- HT. Thích Thiện Trí

- HT. Thích Đạt Đạo

- TT. Thích Thiện Bảo

- TT. Thích Thanh Giác

- TT. Thích Duy Trấn

- TT. Thích Chân Tính

- TT. Thích Giác Trí

 

Thư ký: - ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

             - ĐĐ. Thích Đức Lợi

             - ĐĐ. Thích Quảng Lực

          

 

 

 

 

 

 

 

 

- HT. Thích Thanh Hùng

- HT. Thích Minh Chơn

- TT. Thích Chiếu Tạng

- TT. Thích Phước Nghiêm

- TT. Thích Minh Thiện (L.A)

- TT. Thích Bửu Chánh

- TT. Thích Thanh Phong

 

- ĐĐ. Thích Phước Nguyên

- ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

- ĐĐ. Thích Minh Lực

- ĐĐ. Thích Thiện Hưng

-          11g15: Thọ trai

-          12g00: chỉ tịnh

 

Buổi chiều:

- 18 giờ: Khai Mạc Triển Lãm (có chương trình riêng)

- Địa điểm: Quảng trường đức Phật Nhập Niết Bàn, chùa Hội Khánh

         

Chỉ đạo điều hành:

                   TT. Thích Bảo Nghiêm                TT. Thích Tấn Đạt

                   TT. Thích Huệ Thông                  TT. Thích Phước Nghiêm

- Thành phần tham dự: Chư Tôn đức Ban Tổ chức, chư tôn đức Tăng ni và Phật tử đại biểu các tỉnh thành và quan khách.

- Phát biểu Khai mạc triển lãm: TT. Thích Bảo Nghiêm

- Báo cáo tóm tắt ý nghĩa và nội dung triển lãm: TT. Thích Tấn Đạt

- Cắt băng khai mạc triễn lãm: TT. Thích Bảo Nghiêm

 

Thư ký:                ĐĐ. Thích Phước Nguyên           ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

Xướng Ngôn:        ĐĐ. Thích Minh Nhẫn                  ĐĐ. Thích Đức Lợi

                            ĐĐ. Thích Minh Lực

 

- 18 giờ 30: Khai Mạc Hội trại Nguyên Hùng (có chương trình riêng)

 

- Địa điểm: Quảng trường Đức Phật Nhập Niết Ban chùa Hội Khánh

Chỉ đạo điều hành:        TT. Thích Bảo Nghiêm      HT. Thích Thiện Duyên

                                      HT. Thích Minh Thiện        HT. Thích Thanh Hùng

                                      TT. Thích Tấn Đạt             HT. Thích Đạt Đạo

                                      TT. Thích Huệ Thông        TT. Thích Phước Nghiêm

                                      TT. Thích Minh Thiện (LA)

& Chư Tôn đức cùng quý Huynh Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương

                                                        

- Thành phần tham dự: Chư tôn đức Ban Tổ chức Hội thảo

- Phát biểu Khai mạc triển lãm: HT. Thích thiện Duyên

 

Thư ký:                ĐĐ. Thích Minh Nhẫn        - ĐĐ. Thích Đức Lợi

Xướng Ngôn:   ĐĐ. Thích Phước Nguyên       - ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

                        ĐĐ. Thích Minh Lực

 

Ngày 6. 2. Tân Mão (10. 3. 2011)

 

Chỉ đạo điều hành:

                   TT. Thích Bảo Nghiêm                HT. Thích Minh Thiện

TT. Thích Tấn Đạt                      TT. Thích Huệ Thông

Buổi sáng:

-   7giờ 00: Đi bộ diễu hành chào mừng Hội Thảo (có chương trình riêng)

-  Địa điểm: Khởi hành từ Chùa Hội Khánh……………….

 

-          8giờ 00: Họp Ban Tổ chức & Đại biểu các tỉnh thành (có chương trình riêng)

-          Địa điểm: Chùa Hội Khánh

-          Thành phần: Chư tôn đức ban tổ chức và đại diện đại biểu các tỉnh thành

-          Phát biểu khai mạc: TT. Thích Bảo Nghiêm (Trưởng Ban Tổ chức)

-          Thông qua chương trình hội thảo: TT. Thích Tấn Đạt

-          Báo cáo kế hoạch tổ chức: TT. Thích Huệ Thông

-          Phát biểu đóng góp ý kiến của chư tôn đức Ban tổ chức & Đại biểu

-          Phát biểu đúc kết: TT. Thích Bảo Nghiêm

-          Tặng quà lưu niệm & tài liệu hội thảo

 

Thư ký:                ĐĐ. Thích Minh Nhẫn                  ĐĐ. Thích Đức Lợi

Xướng Ngôn:        ĐĐ. Thích Phước Nguyên            ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

 

Buổi chiều:

- 14 giờ 00: Chư tôn đức tiếp tục Nhận phòng và tài liệu

- 16 giờ 00: Cung thỉnh chư Tôn đức dùng cơm tại Công viên Thanh lễ

- 18 giờ 00: Cung thỉnh chư tôn đức Tăng ni, Phật tử Đại Biểu các tỉnh thành,

                    tập trung Sân vận động Bình Dương để BTC sắp xếp vị trí.

- 18 giờ 30: Chư tôn đức Ban tổ chức và lãnh đạo Trung ương, Ban Chứng minh,

                   khách quý, đại biểu khách mời, tập trung tại chùa Hội Khánh

          - 18 giờ 00: Ban Nghi lễ cung rước chư Tôn đức lãnh đạo & quan khách đến lễ đài.

 

           19 giờ 00: Đại lễ Khai mạc: (có chương trình riêng)

          -    Niệm Phật cầu gia bị,

          -    Chào quốc kỳ, Đạo kỳ, một phút mặc niệm…

          -    Tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự,

-          Phát biểu khai mạc: TT. Thích Bảo Nghiêm (Trưởng Ban Tổ chức)

-          Tặng Hoa chúc mừng của các Ban Ngành, đoàn thể: TT. Thích Bảo Nghiêm, HT. Minh Thiện đón nhận …. 

-          Phát biểu chào mừng của đơn vị đăng cai: HT. Thích Minh Thiện (BD)

-          Báo cáo công tác chuẩn bị: TT. Thích Tấn Đạt

-          Phát biểu đại diện Đảng, Chính quyền tỉnh Bình dương:

-           Ông Mai Thế Trung (UV BCHTW Đảng CSVN – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

-          Phát biểu của UBTW MTTQVN: Ông Hà Văn Núi (Phó Chủ tịch UBTW MTTQVN)

-          Phát biểu ban tôn giáo chánh phủ……?

-          Đạo Từ của HT CM: HT. T. Trí Quảng (Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban PG QT….)

-          Phát biểu cảm tạ: HT. Thích ………………..

 

Chương Trình Văn nghệ (thời gian 90 phút) 20g30 – 23g00:

-          Trao Quà Từ thiện (hội Chữ thập đỏ Tỉnh Bình Dương phụ trách)

-          Phát biểu khai mạc: TT. Thích Huệ Thông

 

Thư ký:            TT. Thích Huệ Phước (T. T. Huế)

ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ              ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

             

Xướng ngôn:   ĐĐ. Thích Đức Lợi                 ĐĐ. Thích Phước Nguyên

                        ĐĐ. Thích Minh Lực             (Ban Văn nghệ phụ trách)

Ổn định lễ đài:

                        TT. Thích Minh Thuấn                    TT. Thích Minh Nghĩa

              ĐĐ. Thích Bửu Minh                        ĐĐ. Thích Thiện An

              ĐĐ. Thích Trí Thọ                            ĐĐ. Thích Tịnh Tâm

              ĐĐ. Thích Minh Vũ                          ĐĐ. Thích Minh Chí

              ĐĐ. Thích Minh Lực                         ĐĐ. Thích Tâm Hoa

              ĐĐ. Thích Đức Hậu                         ĐĐ. Thích Nhật Trường

              ĐĐ. Thích Chiếu Khánh                   ĐĐ. Thích Quảng Tiến

              ĐĐ. Thích Thiện Hưng                    ĐĐ. Chí Tâm,

              ĐĐ. Thích An Trí                            ĐĐ. Huệ Tín,

              ĐĐ. Huệ Trí                                   ĐĐ. Nhật Nghiêm

              ĐĐ. Hải Nghiêm                                  

Tăng sinh Trường TCPHBD; tăng sinh lớp trung, cao Phật học và Phật tử được phân công

 

Ngày 7. 2. Tân Mão (11. 3. 2011)

 

A. - Địa điểm: Công Viên Văn Hóa Thanh Lễ

 Buổi sáng:

- 8 giờ 00: Tập Huấn bồi dưỡng  Hoằng Pháp cho Chư tôn đức đại biểu

- Thuyết giảng:      HT. Thích Trí Quảng (từ 8 giờ 00 – 9 giờ 15)

- Thuyết giảng:      TT. Thích Bảo Nghiêm (từ 9 giờ 30 – 10 giờ 45)

Buổi chiều:

- 14 giờ 00: Triển Khai các chính sách Tôn giáo có liên quan: Ban Tôn Giáo chính Phủ

- 15 giờ 30: Đăng ký chủ đề Hội Thảo nhóm

 

Thư ký:                - ĐĐ. Thích Đức Lợi          - ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

Xướng ngôn:        - ĐĐ. Thích Phước Nguyên – ĐĐ. Thích Minh Vũ

 

B. Địa điểm: Tượng Phật Nhập Niết Ban chùa Hội Khánh (có lịch giảng riêng)

Buổi sáng:

- 8 giờ 00: Tập Huấn bồi dưỡng  Hoằng Pháp viên cho Phật tử

- Thuyết giảng: HT. Thích Thanh Hùng           (từ 8 giờ 00 – 9 giờ 15)

- Thuyết giảng: HT. Thích Minh Chơn             (từ 9 giờ 30 – 10 giờ 45)

 

Buổi chiều:

- Thuyết giảng: HT. Thích Quang Nhuận         (từ 13 giờ 30 – 15 giờ 00)

- Thuyết giảng: TT. Thích Bửu Chánh            (từ 15 giờ 15 – 16 giờ 45)

 

Thư ký:                 - ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ      - ĐĐ. Thích Phước Nguyên

Xướng Ngôn:        - ĐĐ. Thích Đức Lợi          - ĐĐ. Thích Minh Chí, ĐĐ. Thích Minh Lực.

 

C. 18 giờ 00: Khai mạc Đại lễ Cầu Siêu (có chương trình riêng)

          - Thành phần tham dự: Chư Tôn Đức trong Ban tổ chức & các vị khách quý, nam nữ Phật tử.

          - Phát biểu của Ban tổ chức: TT. Thích Bảo Nghiêm………….

          - Phát biểu của lãnh đạo tỉnh: ………………………..

- Xướng Ngôn: - ĐĐ. Thích Đức Lợi - ĐĐ. Thích Phước Nguyên, ĐĐ. Thích Minh Lực

 

D. Thuyết giảng các Đạo tràng: Lịch ngày 7. 2. Tân Mão (11. 3. 2011)

 

STT

Pháp Danh

Chức Danh

Thời Gian

Địa điểm

Số Điện thoại liên hệ

1.       

HT. Thích Thiện Trí?

UVHĐTS Phó Ban HPTW

18 giờ

Phổ Thiện Hòa

0903733244:  Minh Vũ

2.       

HT. Thích Thanh Hùng

Ủy Viên HĐTS Phó BHPTW

 

 

 

3.       

HT. Thích Minh Chơn

Phó BHPTW

 

 

 

4.       

TT. Thích Minh Thiện

Ủy Viên HĐTS Phó Ban HPTW

 

 

 

5.       

TT. Thích Bửu Chánh?

Ủy viên HĐTS Phó Ban HPTW

18 giờ

Phước Lâm

0982117522: Minh Tân

6.       

TT. T. Từ Nghiêm (ĐN)?

Ủy Viên BHPTW

 

 

 

7.       

TT. Thích Giác Hóa? (ĐT)

Ủy Viên BHPTW

18 giờ

TX. Ngọc Thọ

0979037403;  An Trí

8.       

TT. T. Nguyên Thiện?

Ủy Viên BHPTW

18 giờ

Chùa Phật Học

0988862563:  Minh Nghĩa

9.       

TT. Thích Nhật Hỷ?

Ủy Viên BHPTW

 

 

 

10.  

TT. Thích Phước Nghiêm?

Ủy Viên HĐTS Phó BHPTW

18 giờ

Chùa Thiên Hòa

0938647888: Huệ Phúc

 

Ngày 8. 2. Tân Mão (12. 3. 2011)

A. Buổi sáng: 7g30 phát biểu đề dẩn ( TT. Tấn Đạt)

                       8g phát biểu Tham luận ( các bài tham luận tiêu biểu)

B . chiều: Hội thảo Nhóm (gồm có 7 địa điểm và 9 chủ đề)

 

1. Địa điểm: Nhà hát Thanh Lễ

          Chủ để: Hoằng Pháp với Thanh Thiếu niên

          Chủ tọa:

    - HT. Thích Quang Nhuận

    - TT. Thích Thanh Giác

- TT. Thích Thiện Bảo

- TT. Thích Giác Trí

 

- Điều phối:                 ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ        

- Thư ký:                     ĐĐ. Thích Thiện An

- Xướng ngôn:             ĐĐ. Thích Quảng Tiến

 

2. Địa điểm: Chùa Bửu Nghiêm

          Chủ đề: Hoằng Pháp Phương châm “Đạo Pháp – Dân tộc -  Chủ nghĩa xã hội”

          Chủ tọa Hội thảo:

- HT. Thích Thanh Hùng

- TT. Thich Từ Nghiêm (ĐN)

-       TT. Thích Minh Thiện (L.A)

-       ĐĐ. Thích Phước Đạt

-       ĐĐ. T. An Điền

 

- Điều Phối:                 ĐĐ. Thích Phươc Nguyên

- Thư ký:                     ĐĐ. Thích Đức Hậu

  - Xướng ngôn:   ĐĐ. Thích Nhật Trường (Lớp CCGS)

 

3. Địa điểm: Chùa Hội Khánh

          Chủ đề: Hoằng Pháp Từ thiện Xã hội

          Chủ tọa Hội thảo:

- TT. Thích Tấn Đạt

     - TT. Thích Huệ Thông

 

-       HT. Thích Minh Chơn

-       TT. Thích Duy Trấn

- Điều phối:                 ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

- Thư ký:                     ĐĐ. Thích Chiếu Khánh

            - Xướng ngôn:             ĐĐ. Thích Minh Vũ

 

4. Địa điểm: Chùa Tây Tạng

            - Chủ đề: Hoằng Pháp với Đồng bào Dân tộc

-    Chủ tọa Hội thảo:

-          HT. Thích Thiện Trí

-          TT. Thích Chiếu Tạng

-       TT. Thích Bửu Chánh

-       ĐĐ. Thích Thiện Minh

 

- Điều phối:                 ĐĐ. Thích Đức Trường

- Thư ký:                     ĐĐ. Thích Trí Thọ

            - Xướng ngôn:             ĐĐ. Thích Tâm Hoa

 

5. Địa điểm: Chùa Phước An

            - Chủ đề: Hoằng Pháp với Thời Hội Nhập & Phật giáo Hải Ngoại

-    Chủ tọa Hội thảo:

-          HT. Thích Đạt Đạo

-          TT. Thích Đạt Đức

-       TT. Thích Chân Tính

-       TT. Thích Thanh Phong

 

- Điều phối:                 ĐĐ. Thích Đức Lợi

- Thư ký:                     ĐĐ. Thích Thiện Hưng (BD)

            - Xướng ngôn:             ĐĐ. Thích Giác Hiền (Lớp CCGS)

 

6. Địa điểm: Chùa Phật Học

            - Chủ đề: Hoằng Pháp với Nghi lễ Phật giáo

                   & Xây dựng Ngôi chùa văn hóa du lịch tâm linh

-    Chủ tọa Hội thảo:

-          HT. Thích Minh Hiền

-          TT. Thích Nguyên Thiện

-       TT. Thích Giác Liêm

-       TT. Thích Giác Pháp

 

- Điều phối:                 ĐĐ. Thích Từ Nghiêm

- Thư ký:                     ĐĐ. Thích Tịnh Tâm

            - Xướng ngôn:             ĐĐ. Thích Đức Nguyên (Lớp CCGS)

 

 

7. Địa điểm: Chùa Phổ Thiện Hòa

            - Chủ đề: Hoằng Pháp với môi trường và thay đổi khí hậu

                   Chủ tọa Hội thảo:

-          HT. Thích Minh Nghĩa (Q.3)

-          TT. Thích Nhật Hỷ

-       TT. Thích Phước Nghiêm

-       TT. Thích Huệ Khai

 

- Điều Phối:                 ĐĐ. Thích Thiện Minh

- Thư ký:                     ĐĐ. Thích Phước Tiến

            - Xướng ngôn:             ĐĐ. Thích Minh Chí

 

 

B. Buổi chiều:

 

Địa điểm Công viên Văn hóa Thanh lễ

14 giờ:  Các Thư ký báo cáo Tổng kết hội thảo nhóm

15 giờ 30: Phát biểu tham luận

16g15        tham quan tp. Mới bình dương

17g 30 tiệc chiêu đãi của lãnh đạo UBND tỉnh

Chủ tọa:     - TT. Thích Bảo Nghiêm    - HT. Thích Minh Hiền       - TT. Thích Tấn Đạt

- HT. Thích Thiện Trí         - HT. Thích Minh Chơn      - HT. Thích Minh Nghĩa

- HT. Thích Thanh Hùng    - HT. Thích Đạt Đạo         - TT. Thích Thiện Bảo

- TT. Thích Minh Thiện      - TT. Thích Thanh Giác     - TT. Thích Huệ Thông 

                   - TT. Thích Duy Trấn        - TT. Thích Nguyên Thiện  - TT. Thích Phước Nghiêm

- TT. Thích Chiếu Tạng     - TT. Thích Chơn Tính      

 

Thư ký:                  - ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

 Xướng ngôn: - ĐĐ. Thích Đức Lợi

 

   - ĐĐ. Thích Phước Nguyên

   - ĐĐ. Thích Minh Nhẫn, ĐĐ. Thích Minh Lực

 

 

 

Lịch thuyết giảng tập huấn Hoằng pháp viên, ngày 8.2. Tân Mão (12-3-2011):

Buổi sáng:

Thuyết giảng:  ĐĐ. Thích Đức Trường           (8 giờ 00 – 9 giờ 15)

                      TT. Thích Phước Nghiêm        (từ 9 giờ 30 – 10 giờ 45)

 

Buổi chiều:

                      TT. Thích Thiện Bảo              (từ 13 giờ 30 – 15 giờ 00)

             TT. Thích Thanh Giác             (từ 15 giờ 15 – 16 giờ 45)

 

 

 

 Ngày 8. 2. Tân Mão (12. 3. 2011) - Lịch Thuyết giảng tại các Đạo tràng:

 

STT

Pháp Danh

Chức Danh

Thời Gian

 

Địa điểm

Số Điện thoại liên hệ

1

HT. Thích Quang Nhuận?

 

18 giờ

Chùa Tây Tạng

0913695114: Minh Chí

2

HT. Thích Giác Hạnh

 

 

 

 

3

HT. Thích Minh Nghĩa?

 

18 giờ

Chùa Phước An

0988862563: Minh Nghĩa

4

TT. Thích Thanh Giác

 

 

 

 

5

TT. Thích Thiện Nghĩa

 

 

 

 

6

TT. Thích

 

 

 

 

7

TT. Thích Chân Tính?

 

18 giờ

Chùa Đức Hòa

0984054623: Minh Lực

8

TT. Thích

 

 

 

 

9

ĐĐ. Thích Phước Tiến?

 

18 giờ

Chùa Ngọc Hòa

0909309961: Bửu Minh

10

ĐĐ. Thích Thiện Minh?

 

18 giờ

Chùa Long Hưng

0902726172: Thiện Hưng

 

Ngày 9. 2. Tân Mão (13. 3. 2011)

Buổi sáng:

            - 8 giờ 00: Tiếp tục phát biểu tham luận

- Địa điểm Công viên Văn hóa Thanh lễ

 Chủ tọa:

- TT. Thích Bảo Nghiêm

 - TT. Thích Tấn Đạt

- HT. Thích Thanh Hùng

- HT. Thích Minh Thiện

- TT. Thích Minh Thiện

- TT. Thích Bửu Chánh

- TT. Thích Huệ Thông

- TT. Thích Chân Tính

- TT. Thích Giác Trí

 

Thư ký:              - ĐĐ. Thích Đức Lợi Xướng ngôn:     - ĐĐ. Thích Chiếu Tu,                     

- HT. Thích Quang Nhuận

- TT. Thích Giác Liêm

- TT. Thich Từ Nghiêm

- TT. Thích Nhật Hỷ

- TT. Thích Đạt Đức

- ĐĐ. Thích Thanh Phong

- ĐĐ. Thích Phước Đạt

 

- ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

- ĐĐ. Thích Phước Nguyên

 

ĐĐ. Thích Minh Lực

Lịch giảng tập huấn hoằng pháp viên, ngày9. 3. Tân Mão (13-3-2011)

Buổi sáng:

            Thuyết giảng:

                          TT………?                                                        ( Từ 8g – 9g 15)

                          TT……...?                                                       (từ 9 giờ 30 – 10 giờ 45)

 Buổi chiều:

           Thuyết giảng:

                          TT……….?                                                     (từ 13 giờ 30 – 15 giờ 00)

                     Buổi chiều: Địa điểm Công viên Văn hóa Thanh lễ

           

-          14 giờ 00: Tiếp tục phát biểu tham luận

-          15g 30: báo cáo kết quả hội thảo nhóm

-       16 giờ 30: Phát biểu đúc kết: TT. Thích Bảo Nghiêm và thông qua nghị quyết của hội thảo, xin ý kiến đóng góp bản dự thảo Nghị quyết . Biểu quyết thông qua.

 

-    18 giờ 00: Lễ Bế mạc (có chương trình riêng)

-    Địa điểm: Trung tâm Văn hóa đức Phật nhập Niết bàn chùa Hội Khánh.

-    Thành phần tham dự: Chư tôn đức Ban tổ chức và các đại biểu……..

-    21 giờ 00: Hoàn mãn

Tin khác:
Trang ( 1/2) : 1 | 2
   Thông báo
Bình Dương: Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật và tín ngưỡng tôn giáo năm 2022

Sáng ngày 18/7/2022, tại Trường Chính trị tỉnh (phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một), Ủy ban Nhân dân và Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật và tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo và đại diện cơ sở tín ngưỡng tỉnh Bình Dương năm 2022.

Chư Tăng Ni Phật giáo tỉnh Bình Dương bố tát định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Pl.2566

Sáng ngày 13/7/2022 (nhằm ngày 15/6 năm Nhâm Dần), chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và Tăng Ni hành giả an cư trên toàn tỉnh đã vân tập về Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn – Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), để bố-tát, thính giới định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Bình Dương: Truyền giới Tỳ kheo, Sa-di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni

Chiều ngày 25/6/2022, các đàn giới thuộc Đại giới đàn Thiện An PL.2566 – DL.2022 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni tại hai giới trường.

Lễ Khai Mạc Đại giới Đàn Thiện An Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Đàn đầu Hòa thượng Đại giới đàn Thiện An

Sáng ngày 25/6/2022 (nhằm ngày 27/5/Nhâm Dần) tại Giới trường Tổ đình Hội Khánh - Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện An do BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương tổ chức.

Bình Dương: Trang nghiêm lễ cung nghinh tôn ảnh HT. Thích Thiện An về giới trường Tổ đình Hội Khánh và chùa Bồ Đề Đạo Tràng

Theo chương trình Đại Giới đàn Thiện An, sáng ngày 23/6/2022 (nhằm ngày 25/5 năm Nhâm Dần), Ban Tổ chức Đại Giới đàn đã đến chùa Bửu Phước (thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo) làm lễ cung thỉnh tôn ảnh cố Hòa thượng thượng Thiện hạ An (tôn danh được lấy làm tôn hiệu của Đại giới đàn) và giới Bổn về Tổ đình Hội Khánh, chùa Bồ Đề Đạo Tràng, địa điểm truyền giới cho các giới tử. Nghi thức do Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương đảm trách, gồm: Tôn ảnh, Giới bổn, long đình, bát bửu, long trượng.v.v….với gần 500 giới tử sẽ làm hàng chào cung nghinh đoàn rước tôn ảnh và giới bổn theo nghi thức Phật giáo.

CÂU HỎI ÔN ĐÀN SA DI VÀ SA DI NI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN GIÁO HỘI. 1/ Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào ngày 04– 07/11/1981 tại Nhà Văn Hoá Việt-Xô, Thủ Đô Hà Nội. 2/ Vị Chủ Tịch HĐTS đầu tiên của GHPGVN là ai? Vị Chủ Tịch HĐTS đầu tiên của GHPGVN là Đức Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Thủ. 3/Từ ngày được thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Bình Dương đã trãi qua bao nhiêu lần Đại Hội? Lần Đại Hội sau cùng diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Từ ngày được thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã trãi qua 10 lần Đại hội, lần Đại hội sau cùng diễn ra vào ngày 02-03/ 01/ 2022, diễn ra tại Trung tâm văn hóa Tượng Phật Niết bàn chùa Hội Khánh.

CÂU HỎI ÔN THI ĐÀN THỨC XOA MA NA NI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN GIÁO HỘI. 1/ HĐCM được suy tôn tại Đại Hội Đại Biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất gồm có bao nhiêu vị? Do ai làm Pháp Chủ? Tại Đại Hội Đại Biểu Phật giáo lần I, HĐCM GHPGVN được suy tôn tất cả là 56 vị do Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận làm Pháp Chủ. 2/Từ khi được thành lập đến nay, GHPGVN đã trải qua bao nhiêu lần Đại Hội? Lần Đại Hội sau cùng diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Từ khi được thành lập đến nay, GHPGVN đã trãi qua 8 lần Đại hội. Đại hội sau cùng là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 8, diễn ra vào ngày 19, 20, 21 va 22 tháng 11 năm 2017 tại cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

CÂU HỎI ÔN THI ĐÀN TỲ KHEO NI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN I: GIÁO HỘI 1/ Đại Hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ ( 2017-2022) của GHPGVN diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ 8 của GHPGVN diễn ra vào ngày 19 – 22 / 11/ 2017, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, thủ đô Hà Nội. 2/ GHPGVN là tiền thân của bao nhiêu tổ chức? Kể ra cụ thể? GHPGVN là tiền thân của 9 tổ chức Hệ Phái Phật Giáo trong cả nước, đó là:  Hội Thống Nhất Phật giáo Việt Nam  Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.  Giáo Hội Phật giáo Cổ Truyền Việt Nam.  Ban Liên Lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM.  Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam.  Giáo Hội Phật giáo Thiên Thai Giáo Quán.  Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam.  Hội Sư Sãi Yêu Nước Miền Tây Nam bộ.  Hội ...

CÂU HỎI ÔN THI ĐÀN TỲ KHEO ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN AN

I/PHẦN I: GIÁO HỘI 1/ Đại Hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ I của GHPGVN diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ nhất của GHPGVN diễn ra vào ngày 04-07/ 11/ 1981, tại Chùa Quán Sứ, Thủ Đô Hà Nội. 2/ GHPGVN là tiền thân của bao nhiêu tổ chức? Kể ra cụ thể? GHPGVN là tiền thân của 9 tổ chức Hệ Phái Phật Giáo trong cả nước, đó là:  Hội Thống Nhất Phật giáo Việt Nam  Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.  Giáo Hội Phật giáo Cổ Truyền Việt Nam.  Ban Liên Lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM.  Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam.  Giáo Hội Phật giáo Thiên Thai Giáo Quán.  Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam.  Hội Sư Sãi Yêu Nước Miền Tây Nam bộ.  Hội Phật Học Nam Việt.

Phật giáo Bình Dương thính giới kỳ đầu tiên trong mùa An cư Kiết hạ PL. 2566

Truyền thống An cư Kiết hạ là mạng mạch của Tăng già, là thước đo phẩm hạnh của người xuất gia. Trên tinh thần đó, sáng ngày 29/5/2022 (nhằm ngày 29/4 năm Nhâm Dần), chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư đồng tập trung về Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn – Tổ đình Hội Khánh (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), cùng nhau Bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp. Và đây là lần Bố tát đầu tiên mùa ACKH PL.2566 - DL.2022.

van nghe chao mung hoi thao hoang phap 2011
Vững niềm tin Phật - Clip13
Xem thêm >>