Giáo Lý Vô Ngã

Cái mà người ta thường gọi là linh hồn, ngã hay cái tôi, là để ám chỉ một thực thể tuyệt đối, trường cửu trong con người, bản thể bất biến đằng sau thế giới hiện tượng hằng biến. Theo một vài tôn giáo, mỗi người có một linh hồn tách biệt như thế do Chúa tạo dựng, và linh hồn ấy sau khi chết sẽ vĩnh viễn sống trong địa ngục hay thiên đường. Số phận nó tùy thuộc vào sự phán xét của đấng sáng tạo ra nó.
Theo một vài tôn giáo khác, linh hồn ấy trải qua nhiều đời sống, cho đến khi nó hoàn toàn trong sạch và cuối cùng trở thành đồng nhất với Thượng đế hay Phạm thiên Brahman, Linh hồn phổ quát hay Àtman từ đấy nó phát xuất. Linh hồn hay nga trong con người là cái suy nghĩ, cảm giác, và nhận thưởng phạt về tất cả mọi hành vi thiện ác của nó. Một quan niệm như thế gọi là Ngã kiến.

Giáo Lý Vô Ngã

Phật giáo là tôn giáo độc nhất trong lịch sử tôn giáo nhân loại phủ nhận hiện hữu của một linh hồn, Ngã hay Àtman như thế. Theo giáo lý Phật, ngã kiến là một niềm tin sai lạc, không tương ứng với thực tại, và nó phát sinh những tư tưởng tai hại về "tôi" và "của tôi", dục vọng ích kỷ không biết chán, sự chấp thủ, sân hận, ác độc, kiêu căng ngã mạn, và những cấu uế ô nhiễm khác cùng nhiều rắc rối. Nó là nguồn gốc của mọi rối ren trên đời, từ những tranh chấp cá nhân cho đến chiến tranh giữa các dân toc. Tóm lại, tất cả mọi sự tác quái trên thế gian đều bắt nguồn từ quan niệm sai lạc này.
Có hai ý tưởng thâm căn cố đế trong tâm lý con người: tự vệ và tự tồn. Vì muốn tự vệ con người đã dựng nên Thượng đế để nương tựa, để được che chở, được an ninh bảo đảm, như một đứa trẻ nương tựa vào cha mẹ. Vì muốn tự tồn người ta đã sáng tạo ra ý tưởng về một linh hồn bất tử hay Atman sẽ sống mãi đến bất tận. Trong ngu si, yếu đuối, sợ hai, khát khao, người ta cần hai điều ấy để tự trấn an, tự vỗ về; vì lý do đó họ bám vào đấy một cách cuồng tín và hăng say.
Giáo lý Phật không dung dưỡng sự ngu si, yếu đuối, sợ hãi, khát khao ấy, mà cốt làm con người sáng mắt ra bằng cách trừ khử, tiêu diệt, nhổ tận gốc những thói này. Theo Phật giáo, những ý tưởng của chúng ta về thượng đế và linh hồn là sai lạc, trống rỗng. Mặc dù những ý tưởng ấy được phát triển sâu đậm, dệt thành những chủ thuyết, tất cả đều là những dự phóng  tinh vi của óc tưởng tượng được gói ghém trong một mớ danh từ triết lý và siêu hình phức tạp. Những ý tưởng này đã ăn sâu gốc rễ trong tâm lý con người, gần gũi thân thiết với họ đến nỗi họ không mong nghe, cũng không muốn hiểu một đạo lý nào ngược lại.
Đức Phật biết rõ điều ấy, ngài dạy rằng giáo lý của ngài "đi ngược dòng" (patisotagàmi), trái ngược với những dục vọng ích kỷ của con người. Bốn tuần lễ sau khi giác ngộ, ngồi dưới một gốc cổ thụ, ngài tự nhủ: "Ta đã thực chứng một sự thực sâu xa, khó thấy, khó hiểu... chỉ những bậc trí mới hiểu thấu. Những người bị đam mê chế ngự, bị vo minh vây phủ không thể nào thấy chân lý này, vì nó ngược dòng, nó cao siêu, sâu kín, tế nhị vàkhó nghĩ bàn."
Nghĩ thế, đức Phật đã do dự một lúc: "Có phải vô ích không nếu ta cố giảng giải cho thế gian Chân lý mà ta đã chứng nhập?" Rồi ngài so sánh thế gian như một ao sen: trong ấy có nhiều hoa còn ở dưới mặt nước, có những hoa khác chỉ vừa ló lên trên mặt nước, nhưng cũng có những bông hoa đã vươn lên khỏi mặt hồ và không còn đong chạm với nước. Cũng thế trong thế gian này, trình độ phát triển của con người khác nhau. Có một số người sẽ hiểu được Chân lý. Vì thế đức Phật quyết định giảng dạy chân lý ấy[1]. 
Lý Vô ngã là kết quả tự nhiên, la hệ luận của phân tích Ngũ uẩn và Duyên khởi (hay duyên sinh, paticca-samuppàda)[2]. 
Trong phần thảo luận về Diệu đế thứ nhất (Khổ đế, dukkha), chúng ta đã thấy cái mà ta gọi linh hồn hay cá thể được cấu tạo bởi năm uan, và khi phân tích kỹ năm uẩn ta không thấy có gì đằng sau chúng có thể gọi được là Tôi, Àtman hay Ngã, hay bất cứ bản thể trường tồn bất biến nào. Đấy là phương pháp phân tích. Ta cũng có kết quả tương tự khi xét kỹ luật duyên khởi, phương pháp tổng hợp, và theo luật này thì không có gì trên thế gian là tuyệt đối. Mọi sự vật (pháp) đều giới hạn, tương đối, và phụ thuộc lẫn nhau. Đây là thuyết tương đối của Phật giáo.
Trước khi thưc sự đi vào vấn đề Vô ngã, ta nên có một ý niệm sơ qua về luật duyên khởi. Nguyên tắc của lý thuyết này được tóm tắt trong một công thức gồm 4 dòng:
Cái này có, thì cái kia có (imasmim sati idamhoti).
Cái này sinh, thì cái kia sinh (imassuppàda idam uppajjati).
Cái này không, thì cái kia không (imasmim asati idam na hoti).
Cái này diệt, thì cái kia diệt (imassa nirodhà idam airujjhata)[3]. 
Theo nguyên tắc điều kiện tính, tương đối tính và tính ho tương tùy thuộc ấy, sự tiếp tục của đời sống và sự chấm dứt của nó được giải thích trong một công thức chi tiết gọi là duyên khởi, (nghĩa là sự sinh khởi có điều kiện hay duyên) gồm 12 yếu tố:
1- Vô minh (làm) duyên (cho) hành (những hoạt động cố ý hay nghiệp) (avijjàpaccayà samkhàvà).
2- Hành (làm) duyên (cho) thức (samkhàrapaccayà vinnànam).
3- Thức (làm) duyên (cho) danh sắc (những hiện tượng tâm lý và vật lý) (Vinnànapaccayà nàmarùpam).
4- Danh sắc (làm) duyên (cho) lục nhập (5 giác quan và ý thức) (Nàmarùpapaccayà salàyatanam).
5- Lục nhập (làm) duyên (cho) xúc (động chạm, tiếp xúc) (salàyatanapaccayà phasso).
6- Xúc (làm) duyên (cho) thọ (cảm giác) (phassapaccayà vedanà).
7- Thọ (làm) duyên (cho) ái (khao khát ham muốn) (vedanàpaccayàtanhà).
8- Ái (làm) duyên (cho) thủ (bám víu, giữ lấy) (Tanhapaccayà upàdànam).
9- Thủ (làm) duyên (cho) hũu (quá trình sinh ra và trơ thành) (upàdànapaccayà bhavo).
10- Hữu (làm) duyên (cho) sinh (sự sống, sinh ra) (Bhavapaccayà jàti).
11- Sinh (làm) duyên (cho) 
12- Lão (già) tử (chết) ưu bi khổ não (buồn lo đau đớn) (Jàtipaccayà jaràm maranam).
Đây là quá trình theo đó sự sống đã phát sinh, tồn tại và tiếp diễn. Nếu ta đảo ngược công thức lại, ta sẽ đi đến sự chấm dứt của quá trình:
Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt v.v.. cho đến khi sinh lão, tử, ưu bi khổ não... diệt.
Cần nhớ rõ một điều rằng mỗi yếu tố trên đây đều vừa là nhân vừa là quả, nó vừa bị định đoạt bởi (paticcasamuppanna), và vừa làm điều kiện cho (paticcasamuppàda)[4]. Bởi thế chúng đều là tương đối, phụ thuộc lẫn nhau và liên quan với nhau, không có cái gì là tuyệt đối hay biệt lập, do đó mà Phật giáo không công nhận có "nguyên nhân đầu tiên" như ta đã thay trước kia[5].  Duyên khởi nên xem như một vòng tròn, chứ không nên xem là một sợi xích[6]. 

Tin khác:
   Phật Học
HÂN HOAN BUỔI HỌC NGÀY THỨ 4 KHÓA BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ

Vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 03/7/2015, tại Trung tâm Văn hóa Tượng Phật nhập Niết bàn chùa Hội Khánh tiếp tục diễn ra buổi học ngày thứ 4 của khóa Bồi Dưỡng Trụ Trì và Nghiệp Vụ Hành Chánh cho chư Tôn đức hiện là trụ trì và trong tương lai gần sẽ là trụ trì. Có thể nói, buổi học sáng nay là một buổi học đặc biệt dưới sự chủ trì của 3 vị Tôn túc Hòa Thượng: HT. Thích Tấn Đạt- UV. Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯGH, PhóTrưởng ban Thường trực Ban Hoằng Pháp TƯ; HT. Thích Thanh Hùng- UV. HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp TƯGH; HT. Thích Minh Thiện- UV. HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp TƯGH.

BUỔI HỌC NGÀY THỨ BA CỦA KHÓA BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Vào lúc 8:00 sáng ngày 02/7/2015, tại hội trường Trung Tâm Văn Hóa Phật Nhập Niết Bàn Tỉnh Bình Dương tiếp tục diễn ra buổi học ngày thứ ba của khóa Bồi dưỡng Trụ trì, dưới sự đảm trách của HT. Thích Minh Thông- UV. HĐTS, Phó ban Tăng sự TƯGH, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN thành phố Hồ Chí Minh.

CHƯ TÔN ĐỨC LÃNH ĐẠO BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN THĂM BAN TRỊ SỰ VÀ TRƯỜNG HẠ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Vào lúc 14 giờ ngày 01/7/2015 (nhằm 16/5/ Ất Mùi) tại Hội trường Trung Tâm Văn Hóa Tượng Phật Nhập Niết Bàn chùa Hội Khánh, hân hoan cung đón chư Tôn đức lãnh đạo Ban thường trực HĐTS VP2 TƯGH có: TT. Thích Thiện Thống- Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH; HT. Danh Lung- UV. Thường trực HĐTS, Phó Văn Phòng 2 TƯGH; HT. Thích Giác Liêm- UV. HĐTS, Phó Văn Phòng 2 TƯGH; ĐĐ. Thích Quang Thạnh- UV. HĐTS, Phó Văn Phòng 2 TƯGH, về thăm- làm việc với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Trường hạ tại Bình Dương.

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH DƯƠNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ (30/6-6/7/2015)

Sáng nay 30/6/2015 (15/5/ Ất Mùi) tại tại Hội trường Trung Tâm Văn Hóa Tượng Phật Nhập Niết Bàn chùa Hội Khánh, long trọng tổ chức khóa khai giảng Bồi dưỡng trụ trì và nghiệp vụ hành chánh nhân mùa An cư kiết hạ PL 2559- DL 2015.

PHẬT GIÁO TỈNH BÌNH DƯƠNG DIỄU HÀNH XE HOA CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2559- DL 2015

Theo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản của Phật giáo Bình Dương, trọng thể diễn ra trong 2 ngày: 31/5 và 01/6/ 2015 (nhằm 14, 15/4/ Ất Mùi). Vào chiều ngày 31/5/ 2015 (14/4/ Ất Mùi), hàng ngàn Phật tử và 16 chiếc xe hoa được thiết kế với nhiều hình ảnh sinh động, gắn liền với sự kiện của ngày Đản sanh, do BTS Phật giáo 09 huyện thị thành, các ban ngành, và các cơ sở tụ viện trong địa bàn tỉnh cùng với BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, tập trung về chùa Hội An, thành phố mới Bình Dương, cùng với sự hỗ trợ của hơn 20 xe mô tô của các anh chiến sĩ công an dẫn đường, khoảng 50 ô tô tháp tùng đoàn diễu hành từ 4- 15 chỗ, diễu hành về Trung tâm văn hóa Phật giáo tỉnh- Tượng Phật nhập Niết bàn chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.

ĐOÀN CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN THĂM CHÙA HỘI KHÁNH NHÂN CHUYẾN CÔNG TÁC KHU VỰC PHÍA NAM

Sáng ngày 29/5/2015 tại Văn phòng Thường Trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Vinh dự đón tiếp lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An do Ông Trần Đình Sửu- Trưởng phòng PA88 công an tỉnh Nghệ An cùng các vị trong đoàn có chuyên công tác và viếng thăm các đơn vị thuộc khu vực phía nam nhân ngày Đại lễ Phật đản PL 2559- DL 2015. Hướng dẫn đoàn đến thăm chùa Hội Khánh có Ông Nguyễn Văn Sinh- Trưởng phòng PA88 công an tinh Bình Dương; Ông Mai Anh Dũng- Phó Trưởng phòng PA88 công an tỉnh Bình Dương.

LÃNH ĐẠO CÔNG AN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT THĂM CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2559- DL 2015

Vào lúc 14 giờ 30 tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, trân trọng đón tiếp Lãnh đạo công an thành phố Thủ Dầu Một do Ông Hà Minh Thắng- Phó Trưởng công an thành phố Thủ Dầu Một; Ông Đoàn Minh Hòa- Đội trưởng đội an ninh thành phố; Chị Hoàng Thị Hà- Phó Đội trưởng đội an ninh thành phố Thủ Dầu Một cùng quý vị trong đoàn đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản PL 2559- DL 2015.

ĐOÀN LÃNH ĐẠO THỊ XÃ THUẬN AN THĂM CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2559- DL 2015

Sáng nay 28/5/2015 tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, đoàn Lãnh đạo thị xã Thuận do Ông Đỗ Thành Tâm- Tỉnh ủy viên Bí thư thị ủy thị xã Thuận An; Bà Nguyễn Ngọc Phượng- Thường vụ thị ủy chủ tịch MTTQVN thị xã Thuận An cùng các vị trong đoàn đến thăm chúc mừng Đại lễ Phật đản.

TỈNH ĐOÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THĂM CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2559- DL 2015

Vào lúc 18 giờ ngày 27/5/ 2015, tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương, số 29, đường chùa Hội Khánh hân hạnh đón tiếp quý vị Tỉnh đoàn tỉnh Bình Dương do Chị Nguyễn Phạm Duy Trang- Bí Thư Tỉnh Đoàn tỉnh cùng với các vị trong Tỉnh đoàn đến thăm chúc mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2559.

BAN TRỊ SỰ GHPGVN THỊ XÃ TÂN UYÊN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2559- DL 2015

Sáng ngày 27/5/2015 (nhằm mùng 10/4/ Ất Mùi), tại chù Kỳ Hoàn, phường Khánh Đông, thị xã Tân Uyên trang nghiêm trọng thể diễn ra Đại lễ Phật đản PL 2559- DL 2015 do Ban Trị sự GHPGVN thị xã Tân Uyên tổ chức.

van nghe chao mung hoi thao hoang phap 2011
Vững niềm tin Phật - Clip13
Xem thêm >>